Předmětem činnosti Asociace pro kapitálový trh je rozvoj, standardizace
a popularizace kapitálového trhu v České republice.

AKAT - O Asociaci / Stanovy Asociace / Česky

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB

ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH

 (ve znění schváleném na 7.valné hromadě)

 I. Název

Sdružení „Asociace pro kapitálový trh“ (dále jen „AKAT“) je zájmovým sdružením právnických osob, založeným dle § 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

II. Sídlo

Sídlem AKAT je  Millennium Plaza, V Celnici 10, Praha 1, 117 21.

 

III. Předmět činnosti

1. (předmět) Předmětem činnosti AKAT je rozvojem, standardizací a popularizací kapitálového trhu v České republice docílit vytvoření kapitálového trhu slučitelného s prostředím kapitálových trhů zemí Evropské unie.

2. (formy) K dosažení tohoto cíle AKAT zejména pořádá přednášky, semináře, konference, vydává publikace, právní stanoviska a etické normy, podílí se na připomínkování zákonů a vyhlášek souvisejících s kapitálovým trhem a podporuje vzdělávání a osvětu v oblasti kapitálového trhu.

3. (hospodářská činnost) K dosažení uvedeného cíle může AKAT vykonávat i související hospodářskou činnost.

 

IV. Vznik členství

1. (způsobilost) Členem AKAT se může stát jakákoli právnická osoba se sídlem v České republice nebo v zahraničí, pokud souhlasí s předmětem činnosti AKAT a hodlá se podílet na dosažení jejího cíle.

2. (přijetí) Podmínkou členství je písemná přihláška s údaji o právnické osobě a s udáním fyzické osoby (osob), která bude oprávněna vystupovat za právnickou osobu v orgánech AKAT. Součástí přihlášky musí být návrh na obsazení alespoň dvou pracovních sekcí nebo pracovních skupin AKAT a etické komise zaměstnanci nebo představiteli uchazeče o členství. Přihláška musí být doručena předsedovi představenstva AKAT, který ji předloží nejbližší valné hromadě AKAT. Zájemce se stává členem AKAT, pokud tak rozhodne valná hromada AKAT nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů AKAT.

3. (přechod) Pokud dojde k zániku člena nebo stálého partnera bez likvidace (například fúzí) přejde členství na právního nástupce zaniklého člena/stálého partnera, ledaže představenstvo s tímto přechodem písemně vyjádří nesouhlas do 1 měsíce ode dne, kdy o něm bude tímto právním nástupcem informováno; v takovém případě bude mít právní nástupce zaniklého člena/stálého partnera právo předložit věc ke konečnému rozhodnutí valné hromadě.

 

V. Zánik členství

1. (důvody) Členství v AKAT zaniká:

a) zánikem právnické osoby, která je členem AKAT, kromě případu, kdy členství přejde na právního nástupce podle článku IV. odstavce 3 Stanov,

b) nezaplacením členského příspěvku ani po třetí písemné upomínce AKAT,

c) vyloučením na návrh některého člena AKAT nebo představenstva AKAT,

d) vystoupením formou písemné výpovědi, doručené předsedovi představenstva AKAT.

O vyloučení člena podle písm. c) rozhoduje valná hromada AKAT nejméně dvoutřetinovou  většinou hlasů všech členů AKAT.

2.(postup) V případě zániku členství podle čl. V. 1. a) Stanov zaniká členství dnem právní moci usnesení o výmazu příslušné právnické osoby z obchodního rejstříku. V případě zániku členství podle čl. V. 1. b) Stanov členství zaniká prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl členský příspěvek splatný. V případě zániku členství podle čl. V. 1. c) Stanov členství zaniká prvním dnem měsíce následujícího po usnesení valné hromady o vyloučení člena. V případě zániku členství podle čl. V. 1. d) Stanov členství zaniká uplynutím výpovědní doby, která je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi předsedovi představenstva AKAT.

 

VI. Zakládající členové

Zakládajícími členy AKAT jsou:

- ABN AMRO Portfolio Management, a.s.,

IČO: 63 47 04 11, se sídlem Brno, Hilleho 6,

- Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s.,

IČO: 15 27 10 64, se sídlem Praha 1, Revoluční 7, která již není členem AKAT

- Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha,

IČO: 47 61 09 21, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1,

- Commerz Asset Management (CZ) a.s.,

IČO: 26 11 67 40, se sídlem Praha 2, Sokolská 52, která již není členem AKAT

- Credit Suisse First Boston (Praha) a.s.,

IČO: 45 28 13 35, se sídlem Praha 1, Staroměstské náměstí 15,

- Credit Suisse Asset Management (Praha) s.r.o.,

IČO: 64 57 90 18, se sídlem Praha 2, Lazarská 8,

- CRA RATING AGENCY, a.s.,

IČO: 25 64 57 49, se sídlem Praha 1, Washingtonova 17,

- ING Investment Management (C.R.),a.s.,

IČO: 25 10 28 69, se sídlem Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6,

- BNP Paribas,

IČO: 44 26 62 60, se sídlem Biskupská 13, 110 00 Praha 1,

- Patria Finance, a.s.,

IČO: 60 19 72 26, se sídlem Praha 2, Škrétova 12,

- Wood & Company, s.r.o.,

IČO: 44 84 71 22, se sídlem Praha l, Martinská 4.

 

VII. Práva a povinnosti členů

1. (práva) Členové AKAT mají právo zejména:

a) účasti na valné hromadě AKAT,

b) být informováni o aktivitách AKAT,

c) podílet se na přípravě a realizaci všech aktivit AKAT,

d) podílet se na činnosti všech pracovních sekcí a pracovních skupin AKAT,

e) podílet se na činnosti etické komise AKAT.

2. (povinnosti) Členové AKAT mají povinnost:

a) platit roční členské příspěvky; členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou konanou v příslušném kalendářním roce, jsou členové AKAT povinni zaplatit vždy do 30ti dnů ode dne doručení faktury o zaplacení členského příspěvku; zaplacením se rozumí připsání částky příspěvku na bankovní účet AKAT; skončí-li členství člena v AKAT z jakéhokoliv důvodu před uplynutím příslušného kalendářního roku, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací,

b) vystupovat tak, aby nepoškodili dobré jméno AKAT nebo kapitálový trh,

c) dodržovat etická pravidla a další povinnosti stanovené členům AKAT valnou hromadou,

d) delegovat své zástupce alespoň do dvou pracovních sekcí nebo pracovních skupin a do etické komise.

 

VIII. Orgány AKAT

Orgány AKAT jsou valná hromada a představenstvo AKAT. K plnění svých cílů AKAT dále vytváří pracovní sekce, pracovní skupiny a etickou komisi.

1. Valná hromada AKAT

(pravomoci) Valná hromada AKAT je nejvyšším orgánem AKAT. Rozhoduje o všech otázkách činnosti AKAT s výjimkou těch, které jsou podle Stanov svěřeny představenstvu AKAT, předsedovi představenstva AKAT, vedoucím pracovních sekcí. Valná hromada AKAT zejména:

a) schvaluje Stanovy a jejich změny,

b) přijímá nové členy AKAT v souladu s čl. IV. odst. 2 Stanov, a nové stálé partnery AKAT v souladu s čl. IX. odst. 3 Stanov,

c) přijímá nové stálé partnery AKAT v souladu s čl. IX. odst. 3 Stanov, rozhoduje o přechodu členství v případě uvedeném v čl. IV. odst. 3 Stanov,

d) vylučuje členy a stálé partnery AKAT na návrh některého člena AKAT, stálého partnera AKAT nebo představenstva AKAT,

e) volí a odvolává členy představenstva AKAT,

f) schvaluje další povinnosti pro členy a stálé partnery AKAT,

g) na návrh představenstva AKAT, případně na návrh člena AKAT schvaluje zřizování, případně rušení pracovních sekcí a pracovních skupin a jejich složení,

h) schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření, předkládané předsedou představenstva AKAT na každé valné hromadě AKAT,

i) schvaluje výši členského a partnerského příspěvku,

j) schvaluje pravidla pro čerpání finančních prostředků AKAT, její rozpočet a vyúčtování hospodaření,

k) dle potřeby pověřuje vždy dvě osoby kontrolou hospodaření AKAT.

(svolávání) Valná hromada AKAT se schází podle potřeby, zpravidla čtvrtletně. Valnou hromadu AKAT svolává představenstvo AKAT, nebo nejméně dva členové AKAT, písemnou pozvánkou, na které je uveden program jednání, a to alespoň pět pracovních dnů před navrhovaným dnem konání valné hromady.

(řízení) Valné hromadě AKAT předsedá a řídí ji předseda představenstva AKAT. Po zahájení valné hromady zvolí valná hromada nejprve zapisovatele.

(usnášeníschopnost) Valná hromada AKAT je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů AKAT.

(kvórum) Každý člen AKAT má na valné hromadě AKAT jeden hlas. Valná hromada AKAT přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud Stanovy nevyžadují jiné kvórum nebo jinou většinu hlasů.

(hlasování) Hlasování na valné hromadě AKAT se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. O volbě a odvolání členů představenstva AKAT, o přijetí nového člena nebo stálého partnera AKAT, přechodu členství a o vyloučení člena nebo stálého partnera AKAT se hlasování provádí hlasovacími lístky.

(zápis) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva AKAT a zapisovatel. Zápis musí být vyhotoven do pěti pracovních dnů po konání valné hromady a zaslán všem členům a stálým partnerům AKAT.

2. Představenstvo AKAT

(působnost) Představenstvo AKAT řídí činnost AKAT mezi valnými hromadami AKAT.

(složení) Představenstvo AKAT tvoří nejméně 5 členů zvolených valnou hromadou, kteří mohou být navrženi členem AKAT nebo stálým partnerem AKAT z řad představitelů nebo zaměstnanců členů nebo stálých partnerů AKAT nebo z řad odborné veřejnosti. Zasedání představenstva AKAT se účastní s hlasem poradním vedoucí příslušných pracovních sekcí AKAT.

(volba a odvolání) Pro zvolení či odvolání člena představenstva AKAT na valné hromadě musí hlasovat více než jedna polovina všech členů AKAT. V případě, že nebude člen představenstva zvolen v prvním kole, koná se druhé kolo, ve kterém musí pro zvolení člena představenstva hlasovat více než jedna polovina přítomných členů AKAT. Funkční období člena představenstva AKAT je jeden rok.

(pravomoci) Představenstvo AKAT zejména:

a) zastupuje AKAT navenek,

b) v rozsahu svých pravomocí pověřuje jednotlivé členy AKAT, aby jednali jménem AKAT v konkrétních případech,

c) spravuje majetek AKAT, odpovídá za vedení jejího účetnictví a za plnění jejích daňových povinností,

d) zřizuje pracovní skupiny a jejich složení,

e) rozhoduje o složení pracovních sekcí,

f) na každé valné hromadě AKAT předkládá zprávu o činnosti AKAT a jejím hospodaření. První valné hromadě AKAT, konané v příslušném kalendářním roce, předkládá ke schválení vyúčtování hospodaření za předcházející kalendářní rok a návrh rozpočtu roku probíhajícího,

g) na návrh etické komise rozhoduje o pozastavení členství nebo stálého partnerství do nejbližší valné hromady v případě, že člen nebo stálý partner hrubě porušil své povinnosti stanovené Stanovami, etickými pravidly nebo v případě porušení dalších povinností stanovených valnou hromadou,

h) na návrh etické komise rozhoduje o informování Komise pro cenné papíry, České národní banky nebo Ministerstva financí o zjištěných porušení povinností účastníků kapitálového trhu v České republice.

(předseda) Činnost představenstva koordinuje předseda představenstva, který je zvolen členy představenstva z řad členů představenstva. Předseda představenstva AKAT zejména:

a) jedná jménem představenstva AKAT; podepisuje za AKAT tak, že k jejímu názvu připojí svůj podpis,

b) svolává a řídí valné hromady AKAT,

c) svolává a řídí zasedání představenstva AKAT.

3. Pracovní sekce

Pracovní sekce jsou ustanovovány usnesením valné hromady AKAT k zájmovým oblastem kapitálového trhu a zřizují se na dobu neurčitou. Členy pracovní sekce mohou být zástupci členů a stálých partnerů AKAT a jiné osoby s odbornými zkušenostmi v příslušné oblasti kapitálového trhu. Každá pracovní sekce volí svého vedoucího, jehož jmenování musí být oznámeno představenstvu AKAT.

4. Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou ustanovovány usnesením valné hromady AKAT nebo rozhodnutím představenstva AKAT k jednotlivým konkrétním problémům kapitálového trhu a zřizují se zpravidla na dobu určitou. Členy pracovní skupiny mohou být zástupci členů AKAT a jiné osoby s odbornými zkušenostmi v příslušné oblasti kapitálového trhu. Každá pracovní skupina jmenuje svého koordinátora, jehož jmenování musí být oznámeno  představenstvu AKAT. Nerozhodne-li valná hromada o novém úkolu pracovní skupiny, zanikne pracovní skupina splněním úkolu, pro který byla založena. Splnění úkolů příslušné pracovní skupiny schvaluje představenstvo nebo valná hromada.

5. Etická komise

(působnost) Etická komise je poradní orgán představenstva AKAT. Jejím úkolem je kontrolovat dodržování etických zásad a ohlašovací povinnosti stanovených AKAT vůči členům a stálým partnerům AKAT a monitorovat řádné fungování kapitálového trhu v České republice.

(složení) Etická komise je složena ze zástupců členů a stálých partnerů AKAT. Každý člen a stálý partner AKAT do etické komise deleguje svého zástupce, o čemž je povinen informovat představenstvoAKAT.

(řízení) Činnost etické komise koordinuje její předseda, zvolený z řad členů etické komise.

(pravomoci) Zjistí-li etická komise, že některý člen nebo stálý partner AKAT porušil své povinnosti definované Stanovami, etickými pravidly nebo zjistí-li porušení dalších  povinností stanovených valnou hromadou, může představenstvu navrhnout  pozastavení členství nebo stálého partnerství do nejbližší valné hromady AKAT.

Zjistí-li etická komise závažné porušení povinností účastníků kapitálového trhu v České republice, může navrhnout představenstvu AKAT, aby jménem AKAT  informovalo o této skutečnosti Komisi pro cenné papíry, Českou národní banky nebo Ministerstvo financí.

(hlasování) Hlasování v etické komisi se děje aklamací, pokud etická komise nerozhodne o jiném způsobu hlasování. O návrhu na pozastavení členství nebo stálého partnerství se hlasování provádí hlasovacími lístky.

 

IX. Stálí partneři

1. (způsobilost) Stálým partnerem AKAT se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, případně sdružení fyzických osob, která

a) souhlasí  s předmětem činnosti AKAT a

b) navrhne zástupce do pracovních skupin nebo pracovních sekcí AKAT, případně se zaváže vykonávat ve prospěch AKAT jinou činnost, která může účinně přispět k dosažení jejích cílů.

Je-li za stálého partnera AKAT zvoleno sdružení bez právní subjektivity, výkon práv a plnění povinností vyplývajících pro daného stálého partnera ze stanov a z rozhodnutí orgánů AKAT přísluší tomu členu takového sdružení, kterého k tomu příslušný orgán takového sdružení určí. Tím není omezeno právo stálého partnera delegovat jakékoliv zástupce do pracovních skupin a pracovních sekcí AKAT podle předchozí věty.

2. (status) Stálí partneři AKAT mají stejná práva a povinnosti jako členové AKAT kromě práva hlasovat na valné hromadě; zde mají hlas poradní.

3. (vznik a zánik) Pro udělení a odejmutí statutu stálého partnera AKAT platí obdobně ustanovení článku IV a V.

4. (první partneři) Prvními stálými partnery AKAT jsou White & Case, sdružení advokátů, Linklaters & Alliance, sdružení advokátů a Procházka Randl Kubr a partneři, sdružení advokátů.

 

X. Příjmy a majetek

1. (zdroje) Prostředky na svou činnost získává AKAT z členských příspěvků, dotací, darů, z příjmů z pořádání seminářů a konferencí nebo z příjmů z hospodářské činnosti související s dosažením cíle AKAT uvedeného ve Stanovách.

2. (správa) Majetek AKAT spravuje představenstvo AKAT.

 

XI. Změny Stanov

O změně Stanov rozhoduje valná hromada AKAT. Změna Stanov je přijata pouze tehdy, jestliže pro změnu hlasují nejméně dvě třetiny všech členů AKAT a zároveň proti změně nehlasuje více než pět zakládajících členů AKAT.

 

XII. Zrušení AKAT

1. (zrušení) AKAT může být zrušena usnesením valné hromady, přičemž pro zrušení musejí hlasovat nejméně dvě třetiny všech členů AKAT, nebo nejméně pět zakládajících členů, jsou-li tito zakládající členové stále členy AKAT. Klesne-li počet členů AKAT pod pět, AKAT se zrušuje.

2. (zánik) AKAT zaniká výmazem z příslušného rejstříku sdružení.

3. (likvidace) Nepřejde-li majetek AKAT na právního nástupce, provede se likvidace. Likvidátora ustanovuje valná hromada. Případný likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy AKAT rovným dílem.

 

XIII. Účinnost

Toto znění Stanov nabylo účinnosti dne 7. prosince 2001.

 

nahoru